Reserveer je ‘Party’!

Je kunt bij Celebration Station een aanvraag voor beschikbaarheid plaatsen. De reservering is pas definitief als Celebration Station een reserveringsbevestiging per mail heeft toegestuurd.
  Algemene voorwaarden

  versie 21-11-2023

  Reserveren
  U kunt bij Celebration Station een aanvraag voor beschikbaarheid plaatsen. Uw reservering is pas definitief als Celebration Station een reserveringsbevestiging per mail heeft toegestuurd.

  Annuleren
  Mocht u na het ontvangen van de bevestiging het kinderfeestje toch willen annuleren, dan brengt Celebration Station € 50,-  in rekening voor de administratie en het vrijhouden van de afgesproken datum.
  Annuleert u 3 dagen of korter van tevoren, dan is Celebration Station genoodzaakt om het volledig verschuldigde bedrag in rekening te brengen vanwege de voorbereiding en het inhuren van personeel.

  Indien u 10 dagen of korter van tevoren annuleert, brengt Celebration Station 50% van het totaalbedrag in rekening.

  Wijzigingen
  Mocht u na het reserveren van uw kinderfeestje eventuele wijzigingen aanbrengen in het aantal deelnemers of het gekozen arrangement, communiceer dit dan minimaal 5 dagen van te voren met Celebration Station  zodat deze wijzigingen tijdig doorgevoerd kunnen worden.

  Betalen
  Wij versturen twee weken voorafgaand aan de gereserveerde datum een factuur voor het totale bedrag.  Het verschuldigde bedrag dient voorafgaan  aan het feestje op onze bankrekening bij geschreven te zijn. Eventuele extra’s die u op de dag zelf met onze begeleiding regelt, dienen direct na het feestje contant of via betaalverzoek betaald te worden.

  Aanwezigheid ouder/verzorger
  Bij een kinderfeestje van Celebration Station mogen er maximaal 2 ouders of verzorgers aanwezig zijn. Wanneer u ervoor kiest om het feestje niet bij te wonen, is dit wel op eigen verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zullen er alles aan doen dat alles veilig verloopt, echter de ouders blijven ten alle tijden hoofdverantwoordelijk.

  Beeldmateriaal
  Celebration Station behoudt het recht om foto’s te maken tijdens het geboekte kinderfeestje. Het beeldmateriaal wordt zowel voor interne als externe doeleinden (promotie) gebruikt. . Indien u hierop tegen bent, vernemen wij dat graag schriftelijk van u.

  Overmacht
  Overmacht ontslaat Celebration Station van alle contractverplichtingen jegens de klant. Indien aangenomen feestjes door overmacht niet gevierd kunnen worden, wordt  het feestje kosteloos verzet.

  1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Celebration Station haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Celebration Station.
  2. De navolgende omstandigheden gelden o.a. als overmacht:
   – Oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe
   – Natuurrampen
   – Maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden
   – Excessieve ziekte van personeel
   – Stakingen en uitsluitingen

  Aanspraak bij letsel, schade, verlies of diefstal

  1. Celebration Station is niet aansprakelijk voor een ongeval of letsel tenzij dit een gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
  2. Celebration Station stelt een ruimte gedurende het kinderfeest beschikbaar maar kan ten alle tijden niet aansprakelijk worden gesteld bij schade aan en/of verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

  Tijdsslot
  Wij willen graag op tijd beginnen, u bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanwezig zijn van alle gasten van het kinderfeestje. Bent u meer dan 15 minuten te laat, wordt het geboekte arrangement ingekort naar inzicht Celebration Station, zodat het feestje op de afgesproken tijd eindigt. De ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten)  ophalen van de kinderen.

  Bent u meer dan 15 minuten te vroeg aanwezig, vragen wij u even buiten te wachten. Dit in verband met de voorbereidingen door Celebration Station voor het kinderfeestje.